Böcker/del10 -11/ Exempel/Htmdoc In English, please!

2-AAF se 2-acetylaminofluoren

AAT se 4-amino-2',3-dimetylazobensen

Abaca tillverkas från blad av en växt tillhörande bananfamiljen. Den används för tillverkning av rep, snören och papper.

Ingen hälsoinformation påträffad, troligen små hälsorisker.

Abaca är en naturlig organisk fiber. Användningen har förutsättningar att vara mycket lite miljöbelastande. Detta förhållande kan emellertid ändras om framställningsmetoderna inte är miljöanpassade. Bekämpningsmedel, blekmedel mm kan ge kraftig miljöbelastning.

Abietinsyra används bla för tillverkning av färger, lack, lim och tvättmedel.

Abietinsyra uppges i sig själv inte vara hudallergiframkallande. Däremot innehåller den i handeln förekommande abietinsyran oftast hudallergi-framkallande komponenter. Vissa oxidationsprodukter av abietinsyra tex 15-hydroperoxiabietinsyra sägs vara kraftigt hudallergiframkallande.

Abietinsyra tycks enligt vissa uppgifter vara mycket giftig för fisk.

Abietol (synonym hydrogenerad abietylalkohol) framställs ur tallharts (kolofonium) genom hydrogenering. Hydrogeneringen medför att karboxylsyragrupper i hartssyrorna tex abietinsyra omvandlas till alkoholgrupper. Antalet dubbelbindningar minskar också vilket gör produkten mindre benägen att oxideras i luft. Hydrogenering utförs vanligen med nickel som katalysator varför en kontaminering av ämnet med nickel är möjlig.

Abietol består av ca 45 % tetrahydroabietylalkohol, 40 % dihydroabietylalkohol och 15 % dehydroabietylalkohol.

Ämnet används tex i kosmetika, plast, lacker, bläck och parfym.

Abietol har i många fallbeskrivningar visats ge hudallergi.

IFRA avråder från användning av ämnet som parfymingrediens pga av svag allergiframkallande förmåga (RIFM-uppgifter). Enligt IFRA uppvisar ämnet negativa resultat avseende allergiframkallande förmåga från djur och humanförsök.

Abietol kan misstänkas vara mycket giftigt för fisk eftersom dehydroabietol, dehydroabietinsyra och abietinsyra ingår eller är oxidationsprodukter av abietol och samtliga är mycket giftiga för fisk. Inga bionedbrytbarhetsdata har påträffats.

ABS se akrylnitril/butadien/styrenpolymer

ABS (synonym alkylbensensulfonat) är en anjontensid. Se alkylbensensulfonat och tex LAS.

Absorptionsoljor är mineraloljor som används för utvinning av bla bensin och bensen.

Absorptionsoljor, fraktionen bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten är klassificerade av Kemikalieinspektionen som cancer-framkallande. Kemikalieinspektionen har inte klassificerat alla farliga egenskaper. Enligt Kemikalieinspektionen behöver inte ämnet klassificeras som cancerframkallande om ämnet innehåller mindre än 0,005 vikt-% bens(a)pyren.

Acacia gum se gummi arabikum

Acceleratorer används bla i epoxi- och polyestersystem. I polyestersystem har de till uppgift att bla möjliggöra härdning vid rumstemperatur. I vissa polyestrar finns acceleratorsystem inbyggt.

Ämnen som används till epoxisystem är tex kvartära ammoniumföreningar.

Tertiära aminer och organiska koboltsalter används i polyestersystem. Ex-empelvis används dimetylanilin tillsammans med härdaren bensoylperoxid och koboltnaftenat till ketonperoxider.

Se dessa ämnen, katalysatorer och härdare.

Acefat (ISO) (synonym O,S-dimetylacetamidotiofosfat) är klassificerat av Kemikalieinspektionen som hälsoskadligt och farligt vid förtäring.

Acenaften (synonym 1,8-etylennaftalen) - Inga hälso- eller miljödata har påträffats.

Acetal (synonymer acetaldehyddietylacetal, 1,1-dietoxietan)

Ämnet är klassificerat av Kemikalieinspektionen som mycket brandfarligt, irriterande på hud och ögon.

Konc >= 10% är klassificerat irriterande, irriterar ögonen och huden.

Acetal metaboliseras bla till det cancerklassificerade ämnet acetaldehyd.

Acetal kan bilda peroxider vid kontakt med ljus och luft. Peroxiderat material har exploderat vid destillation.

Ämnet är enligt ADR-S mycket brandfarligt.

Se även peroxider.

Acetaldehyd (synonym etanal) är klassificerat av Kemikalieinspektionen som extremt brandfarligt och irriterande. Ämnet irriterar ögonen och andningsorganen. Viss risk för cancer kan inte uteslutas efter ofta upprepad exponering.

Tillgängliga data tyder på att ämnet är lättnedbrytbart och skadligt för fisk.

Acetaldehyd bildar lätt peroxider.

Ämnet är enligt ADR-S mycket brandfarligt.

Acetaldehyddietylacetal se acetal

Acetaldehyddimetylacetal (synonymer dimetylacetal, 1,1-dimetoxietan)

Ämnet är klassificerat av Kemikalieinspektionen som mycket brandfarligt.

Ämnet metaboliseras bla till acetaldehyd och metanol.

Acetaldehydoxim (synonymer acetaldoxim, aldoxim, etylidenhydroxylamin) är en brandfarlig vätska. Inga hälso- och miljödata har påträffats.

Ämnet är enligt ADR-S mindre brandfarligt.

Acetaldoxim se acetaldehydoxim

Acetamid är klassificerat av Kemikalieinspektionen som hälsoskadlig, viss risk för cancer kan inte uteslutas efter ofta upprepad exponering.

Acetamidofenoler, 2-, 3-, 4- (synonymer hydroxiacetanilid, o-, m-, p-; 4-acetamidofenol = acetaminofen)

Inga hälso- eller miljödata har påträffats.

Acetaminofen se acetamidofenoler

Acetanilid (synonym N-fenylacetamid) - Djurdata indikerar att ämnet har medelhög akutgiftighet vid förtäring. Människor som exponerats via förtäring för låga doser av ämnet har uppvisat bla symtom från nervsystem och magtarmkanal.

Tillgängliga uppgifter indikerar att ämnet är skadligt för fisk.

Acetater betecknar estrar eller salter av ättiksyra (synonymer ättiksyraestrar respektive ättiksyrasalter).

Acetater är en stor grupp kemikalier med varierande påverkan på hälsa och miljö. Se respektive ämne.

Acetatfibrer eller cellulosaesterfibrer

De två vanligaste fibrerna i denna grupp är cellulosaacetat och cellulosatriacetat. Ofta används beteckningen acetatfiber om båda dessa. De används i kläder.

Vanliga handelsnamn är Airsoft, Estron, Loftura, Tricel och Arnel. Fibrerna är ganska billiga, krymper inte vid tvätt i milda förhållanden och håller formen bra. Fibrerna mjuknar vid ca 200°C, har en tendens att bygga upp statisk laddning och påverkas negativt av starka oxidationsmedel. De sväller eller löser sig i flera olika lösningsmedel och torde inte gå att kemtvätta. Starka syror och baser ger nedbrytning men motståndskraften mot utspädda sura eller alkaliska lösningar är god. Motståndskraften mot angrepp från insekter och mikroorganismer är god och tåligheten mot solljus bra.

Acetatfibrer kan behandlas med följande typer av textilbehandlingsmedel:

Antioxidationsmedel som tillsätts innan fibern spinns.

Antistatmedel tillsätts ofta till spinnlösningen.

Matteringsmedel

Flamskyddsmedel tillsätts när ökad flamsäkerhet behövs, ofta halogenerade organiska fosforsyraföreningar.

Färgämnen tex pigment eller lösningsmedelslösliga färgämnen som tillsätts spinnlösningen och ger den bästa färgäktheten. Dispersa färger används. I vissa fall kan azoic-, vat-, sura- och direkt-färgämnen användas.

Mjukgörare för att öka flexibiliteten i fibern som tex olika ftalater.

Se även respektive ingående ämne.

Acetoacetamid - Inga hälso- eller miljödata har påträffats.

Acetoacetanilid (synonym a-acetoacetanilid) - Djurdata indikerar att ämnet har låg toxicitet vid förtäring. Ämnet kan metaboliseras till bla anilin som kan ge methemoglobinemi.

Acetofenon (synonym acetylbensen, 1-fenyletanon, fenylmetylketon, metylfenylketon) är klassificerat av Kemikalieinspektionen som farligt vid förtäring och irriterande. Ämnet irriterar ögonen.

Acetofenonderivat används bla som fotoinitiatorer i tex härdande aktylatfärger.

Exempel på acetofenonderivat är:

1-bensyl-cyklohexanol-1-ol

2,2-dimetoxi-2-fenyl-acetofenon

2-hydroxi-2,2-dimetyl-acetofenon

Inga uppgifter påträffade om hälso- och miljöpåverkan.

Acetoin se 3-hydroxi-2-butanon

Aceton (synonymer dimetylketon, propanon, 2-propanon) är ett flyktigt lösningsmedel som tillhör gruppen ketoner.

Aceton är klassificerat av Kemikalieinspektionen som mycket brandfarligt och uttorkande på huden. Ämnet kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering.

Inandning av aceton kan påverka nervsystemet med symtom som tex försämrad reaktionsförmåga och yrsel. Andra symtom som kan uppkomma är bla huvudvärk,sveda i luftvägar och svalg samt illamående.

Hudkontakt kan ge icke allergiskt eksem och hudsprickor.

Ögonkontakt ger stark sveda.

Förtäring av aceton ger liknande symtom som vid inandning.

Aceton uppges enligt vissa undersökningar vara lättnedbrytbart. Ämnet uppges ha låg bioackumulering i fisk. Fisktoxiciteten tycks vara låg. Aceton bidrar till bildningen av fotokemiska oxidanter.

Enligt Svenska vatten och avloppsverksföreningens gränsvärden är aceton i begränsad omfattning behandlingsbar i avloppsreningsverk och får ej förekomma i avloppsvatten i högre halter än 100 ppm.

Acetonaftalener se acetonaftoner

Acetonaftoner (synonymer acetonaftalener, acetylnaftalener, metylnaftylketoner, naftylmetylketoner)

2'-Acetonafton tycks enligt djurdata ha medelhög akuttoxicitet vid förtäring.

Acetoncyanhydrin se 2-cyano-2-propanol

Acetoncyanohydrin se 2-cyano-2-propanol

Acetonitril (synonym metylcyanid) är klassificerat av Kemikalieinspektionen som mycket brandfarligt och giftigt, giftigt vid inandning, förtäring och hudkontakt.

Ämnet kan ge cyanidförgiftning.

Ämnet är enligt ADR-S mycket brandfarlig vätska.

Acetonolja är enligt ADR-S mycket brandfarlig vätska.

Acetonoxim (synonymer acetoxim, 2-propanonoxim) - Inga hälso- eller miljödata har påträffats.

Acetonylacetat - Inga hälso- eller miljödata har påträffats.

Acetonylaceton (synonymer a-,b-diacetyletan, 2,5-hexandion) - Djurdata indikerar att ämnet är måttligt akutgiftigt vid förtäring. Ämnet är neurotoxiskt och utgör den nervtoxiska metaboliten av n-hexan och metyl-n-butylketon.

6ß-Acetoxi-3ß(ß-D-glykopyranosyloxi)-8,14-dihydroxibufa-4,20,22-trienolid är klassificerat av Kemikalieinspektionen som mycket giftigt vid förtäring.

Acetoxim se acetonoxim

2-Acetoxyetanol se etylenglykolacetat

1-Acetoxy-2-etoxyetan se etylglykolacetat

1-Acetoxy-2-metoxyetan se etylenglykolmonometyleteracetat

Acetozone se acetylbensoylperoxid

Acetylaceton se 2,4-pentandion

2-Acetylaminofluoren (synonymer 2-AAF, 2-FAA, N-2-fluorenylacetamid) var innan EU-reglerna trädde i kraft klassificerat av Kemikalieinspektionen som cancerframkallande, giftigt vid inandning, förtäring och hudkontakt.

Ämnet är klassificerat av Arbetarskyddsstyrelsen som cancerframkallande ämne grupp A. Ämnet får inte hanteras. Detta gäller även hantering av ämnet som avfall. Avfallshämtaren kan begära generellt tillstånd för hantering av cancerframkallande ämnen grupp A och B från Yrkesinspek-tionen eller vid rikstäckande verksamhet från Arbetarskyddsstyrelsen.

Acetylbensen se acetofenon

Acetylbensoylperoxid, koncentration högst 45 % och med spädmedel typ A minst 55 % (synonym acetozone) - Acetylbensoylperoxid var innan EU-reglerna trädde i kraft klassificerat av Kemikalieinspektionen som explosiv vara. Ämnets hälsofarliga effekter var ej bedömda.

Ämnet är ett starkt oxidationsmedel.

Ämnet är enligt ADR-S en organisk peroxid.

Acetylbromid - Ångor av acetylbromid uppges vara mycket irriterande på ögon. Inga andra tillförlitliga data har hittats men ämnet torde ha liknande egenskaper som acetylklorid. Ämnet är mer reaktivt än acetylklorid. Ämnet sönderdelas våldsamt i kontakt med tex vatten eller alkoholer och det avgår vätebromid.

Ämnet är enligt ADR-S frätande.

Acetylen (synonym etyn) är en gas. Ämnet är klassificerat av Kemikalieinspektionen som explosivt vid uppvärmning, som explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft och som extremt brandfarligt.

Acetylendiklorid se 1,2-dikloreten

Acetylenkoppar var innan EU-reglerna trädde i kraft klassificerat av Kemikalieinspektionen som explosiv vara. Ämnets hälsofarliga egenskaper var ej bedömda.

Koppar och kopparföreningar är klassificerade av Kemikalieinspektionen som miljöfarliga.

Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-tetrabrometan

Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-tetrakloretan

Acetylerad lanolin erhålls genom att reagera lanolin med ättiksyraanhydrid. Acetylerad lanolin är mer vattenavstötande än lanolin eftersom många av de hydrofila hydroxylgrupperna förestrats till acetater. Ämnet kan ej bilda w/o-emulsioner. Acetylerad lanolin bildar en vattenresistent film när den sätts på huden. Ämnet kan förekomma i kosmetika och hygieniska produkter i halter upp till 25%.

Acetylerad lanolin tycks vara mindre hudallergiframkallande än lanolin.

Ingen information påträffad om miljöegenskaper.

Acetylerad lanolinalkohol är en oljeliknande och hydrofob produkt. Ämnet kan förekomma i kosmetiska och hygieniska produkter i halter upp till 50%.

Inga uppgifter om ämnets hälsorisker har hittats.

Ingen information påträffad om miljöeffekter.

Acetylerad vetiver(ia)olja - Vetiverolja tillverkas genom ångdestillation av rötter från ett tropiskt gräs Vetiveria zizanioides. Vetiverolja består av bla vetiverol och vetivenol som är sesquiterpenalkoholer. Oljan används bla i parfymer och kosmetika.

Acetylerad vetiver(ia)olja rekommenderas av IFRA som parfymingrediens endast om den tillverkats på ett sådant sätt att den ej innehåller allergiframkallande ämnen.

Acetyletyltetrametyltetralin (synonym AETT, 1,1,4,4-tetrametyl-6-etyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen) kan ingå i parfymer. Ämnet ger neurotoxiska effekter på djur samt blåfärgning av bla hud, inre organ och nervsystem.

IFRA rekommenderar att ämnet ej används som parfymingrediens.

N-Acetylglutaminsyra - Inga hälso- eller miljödata har påträffats. Ämnet kan metaboliseras (hydrolyseras) till ättiksyra och glutaminsyra (en aminosyra), se även dessa. Nedbrytningsprodukterna förväntas inte ha någon stor miljöpåverkan. Irritativ effekt på hud och slemhinnor kan förväntas.

N-Acetylglycin - Inga hälso- eller miljödata har påträffats. Ämnet kan metaboliseras (hydrolyseras) till ättiksyra och glycin (en aminosyra), se även dessa. Nedbrytningsprodukterna förväntas inte ha någon stor miljöpåverkan. Irritativ effekt på hud och slemhinnor kan förväntas.

5-Acetyl-1,1,2,3,3,6-hexametylindan kan ingå i parfymer och har fototoxiska egenskaper.

IFRA rekommenderar maximalt 10% av ämnet som parfymingrediens vid användning i produkter som kommer i kontakt med solexponerad hud. Undantages produkter som avses att tvättas bort tex tvål. Rekommendationerna baseras på att inga effekter erhållits vid test på människa i halter på 10%.

Acetylisovaleryl kan ingå i parfymer. Ämnet är allergiframkallande. IFRA avråder från användning av ämnet som parfymingrediens.

Acetyljodid - Inga tillförlitliga data har hittats men ämnet torde ha liknande egenskaper som acetylklorid.

Ämnet sönderdelas i kontakt med vatten eller alkoholer och det bildas jodvätesyra som är frätande. Ångor av vätejodid utvecklas. Dessa kan ge lungödem. Vätejodid är frätande.

Acetyljodid är enligt ADR-S frätande.

Acetylketen se 4-metylen-2-oxetanon

Acetylketen, inhiberad - Acetylketen är klassificerat av Kemikalieinspektionen som brandfarligt, hälsoskadligt och farligt vid inandning.

Enligt ADR-S är ämnet mycket giftigt och brandfarligt.

Acetylklorid är klassificerat av Kemikalieinspektionen som mycket brandfarligt och frätande. Ämnet reagerar häftigt med vatten.

Ämnet sönderdelas våldsamt i kontakt med tex vatten eller alkoholer.

Ämnet är enligt ADR-S mycket brandfarligt, frätande och reagerar häftigt med vatten.

Acetylkolinbromid torde ha liknande egenskaper som acetylkolinklorid. Se detta ämne.

Acetylkolinklorid - Data från djurstudier indikerar att acetylkolinklorid har medelhög akutgiftighet vid förtäring. Acetylkolin uppvisar i djurstudier liknande akuttoxicitet.

Acetylmetylkarbinol se 3-hydroxi-2-butanon

3-Acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion se dehydracetsyra

N-Acetylmorfolin - Data från djurstudier indikerar att ämnet har låg akuttoxicitet via förtäring och hudkontakt. Ämnet uppges vara ögonirriterande.

Acetylnaftalener se acetonaftoner

Acetylperoxid (synonym diacetylperoxid) var innan EU-reglerna trädde i kraft klassificerat av Kemikalieinspektionen som explosiv vara. Vad avser andra effekter har bedömning inte gjorts. Ämnet skall förses med flegmatiseringsmedel enligt Statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1979:1)

Acetylperoxid uppges vara starkt irriterande på ögon. Ämnet är ett starkt oxidationsmedel och kan orsaka antändning av brännbart material. Vid stöt eller upphettning sägs ämnet kunna explodera. Ämnet uppges kunna explodera spontant vid lagring. Se även peroxider, organiska.

Acetylperoxidlösningar innehållande maximalt 25% acetylperoxid uppges vara starkt irriterande på hud och ögon.

Acetylpyridiner (synonym metylpyridylketoner) - Data från studier på fågel indikerar att 3-acetylpyridin har hög akutgiftighet vid förtäring.

Acetylsalicylsyra är irriterande på hud, ögon och andningsorgan. Ämnet är farligt vid förtäring. Vissa personer som har astma kan även bli överkänsliga mot acetylsalicylsyra och reagera med symtom från luftvägarna (astma) vid förtäring av ämnet.

Inga uppgifter har hittats om ämnets miljöpåverkan.

Acid black 29 kan spjälkas till bensidin som är cancerframkallande.

Acid black 94 se CI 30336

Acid black 209 kan brytas ned till o-tolidin som är cancerframkallande.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||