Böcker/del1o2/Exempel/Htmdoc In English, please!

----------------- sid 592 -----------------

Konserveringsmedel

Andra namn
Baktericid, fungicid, algicid, mikrocid

Funktion/användning
Konserveringsmedlen är ämnen som tillsätts kemiska produkter med uppgift att förhindra tillväxt av mikroorganismer som bakterier, alger och svampar. Biologisk nedbrytning av produkten orsakar kvalitetsförsämring bla dålig lukt, förändrad färg, utfällningar, konsistensförändringar och försämring av tekniska egenskaper tex hållfasthet. Förorening med mikrooorganismer kan även innebära direkta hälsorisker. Konserveringsmedlen används framför allt i vattenhaltiga produkter.

Andra ämnen i kemiska produkter kan ha antimikrobiell effekt som även bidrar till att göra produkten hållbar. Detta gäller funktionskemikalier som tex alkoholer, essentiella oljor, alkalier, syror mfl.

Kemiska produkter som kan innehålla konserveringsmedel är bla diskmedel,kosmetika, rengöringsmedel, skärvätskor, vissa oljor och drivmedel.

Ett konserveringsmedel kan bestå av ett eller flera aktiva ämnen dvs ämnen som har antimikrobiell aktivitet samt olika typer av tillsatsämnen. Konserveringsmedel kan ha olika namn trots att de innehåller samma aktiva ämnen. Identifieringen av aktiv substans kan ske genom kemiskt namn, cas-nummer eller E-nummer.

Halterna av det aktiva ämnet i konserveringsmedel varierar från ca 5 ppm (miljondelar) och uppåt.

Vanligen ligger halten konserveringsmedel i produkter mellan 1% och 0,001%. (0,001% = 10 ppm).

I produkter som är neutrala eller nära neutrala (pH 5-8) och innehåller mycket vatten (>ca 75%) tillväxer mikroorganismer lätt.

Sådana produkter innehåller nästan undantagslöst konserveringsmedel trots att detta långt ifrån alltid anges på förpackningar eller i varuinformation.

I följande typer av produkter behövs i regel inget konserveringsmedel.

- Sura eller alkaliska produkter med pH <3 eller pH > 10.

- Produkter med tensidhalter > ca 30%.

- Produkter med kombination av tensid och alkohol (etanol eller isopropanol) i tillräckligt höga halter.

 

Trots att inga konserveringsmedel skulle behövas enligt ovan kan man inte vara säker på att sådana inte ingår. Det är inte ovanligt att råvaror till kem-tekniska produkter innehåller konserveringsmedel och dessa kommer då naturligtvis att också finnas i den färdiga produkten. Det förekommer också att tillverkarna inte känner till att deras råvaror innehåller konserveringsmedel. Konserveringsmedel som inte avsiktligt tillsätts produkten kan också komma från rengöring av produktionsutrustning tex blandningstankar.

Konserveringsmedel deklareras inte alltid i varuinformationen. Ibland anges endast att "konserveringsmedel ingår". Konserveringsmedel i produkter kan också lätt bytas ut och ibland sker detta utan att konsumenten informeras. Produkter som produceras för konsumtion under sommarhalvåret kan innehålla mer eller andra konserveringsmedel än de som är avsedda för kallare årstider.

 

----------------- sid 594 -----------------

Exempel

Nedan diskuterats konserveringsmedel som används i kemiska produkter och livsmedel. Ämnen som är godkända som livsmedelstillsatser betecknas med E-nummer. Andra ämnen som även kan förekomma som konserveringsmedel se rubrik antimikrobiella ämnen.

1,2-Bensisotiazolin-3-on (synonym BIT, Proxel)

Bensoesyra, E 210 och dess salter och estrar kan förekomma i bla kosmetika och livsmedel.

Bensylalkohol kan ingå i kosmetiska produkter.

2-Bensyl-4-klorfenol (eng. chlorophene) kan förekomma i bla kosmetiska produkter.

1,3-Bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion kan förekomma i kosmetiska produkter.

5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan säljs bla under handelsnamnet Bronidox. Ämnet kan förekomma i kosmetiska produkter.

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol som kan förkortas till BNPD. Vanligen förekommande i produkter med handelsnamn är Bronopol-Boots, Myacide BT och Myacide AS. BNPD används i bla farmakologiska och hygieniska preparat samt som antimikrobiellt medel i färg, skärvätskor och för vattenbehandling.

Tillverkaren rekommenderar halter på 0,01-0,1% i hygienpreparat. Produkter till barn rekommenderas maximalhalter på 0,02%. Ämnet förekommer i produkter med pH < 6 och vanligen i halter på 10 - 50 ppm.

BNPD är lättlösligt i vatten och har låg löslighet i feta substanser. Ämnet är stabilt i sura lösningar och får minskad stabilitet vid ökande pH-värden. Nedbrytningsprodukter av BNPD är bla formaldehyd, bromidjoner, nitritjoner, 2-hydroximetyl-2-nitropropan-1,3-diol, 2-brom-2-nitroetanol, tris(hydroximetyl)nitrometan. BNPD har vid försök i alkalisk lösning (pH=9) nedbrutits till bla formalin motsvarande 10% av BNPD-vikten.

 

Bärnstensyradialdehyd

Dehydroättiksyra (synonym 6-metylacetopyranon) och dess salter används som antimikrobiellt medel och kan förekomma i kosmetiska och hygieniska produkter i halter upptill 1%. De uppges ha sin optimala verkningsgrad mellan pH 2 och 4.

Diazolidinylurea förekommer i handelsprodukter med namnet Germall II.

1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan kan förekomma i kosmetiska produkter. Ämnet ingår bla i Euxyl K400 och Tektamer 38. I Euxyl K400 ingår ämnet till 20% och resterande 80% består av glykoletern 2-fenoxietanol (etylenglykolmonofenyleter). Euxyl K400 har låg löslighet i vatten. Leverantören rekommenderar att produkter inte bör ha högre pH-värde än 8,5 när Euxyl K 400 ingår.

6,6-Dibrom-4,4-diklor-2,2'-metylendifenol kan ingå i kosmetiska produkter.

3,3'-Dibrom-4,4'-hexametylendioxidibensamidin (synonym dibromohexamidin) och dess salter inkluderande även isetionat kan förekomma i kosmetiska produkter.

2,4-Diklorbensylalkohol kan förekomma i kosmetika.

5,5'-Diklor-2,2'-dihydroxidifenylmetan (Diklorofen)

4,4-Dimetyl-1,3-oxazolidin förekommer under handelsnamnen Bioban CS 1135 och Oxazolidine A.

Fenoler tex o-fenylfenol, kresoler (o-, m- och p-) o-Fenylfenol är nästan olösliga i vatten (O,06 g per 100g).

2-Fenoxietanol (synonym etylenglykolmonofenyleter) kan förekomma i tex kosmetika. Ämnet ingår i Euxyl k 400 till 80%.

1-Fenoxipropan-2-ol kan ingå i bla kosmetiska produkter.

o-Fenylfenol och dess salter kan förekomma i kosmetika.

Fenylkvicksilversalter inkluderande även borater kan förekomma i produkter för ögonmake-up.

Formaldehyd kan förekomma i tex målarfärg, kosmetika, hygienprodukter och lim.

Fumarsyra, E 297 kan ingå i tex livsmedel.

Glutaraldehyd

Glyoxal

Hexetidin kan förekomma i kosmetiska produkter.

Hexametylentetramin, E 239 kan förekomma i livsmedel och kosmetiska produkter.

p-Hydroxibensoesyra (synonym 4-hydroxibensoesyra) och dess salter och estrar kan förekomma i bla livsmedel och kosmetiska produkter.

p-Hydroxibensoesyra-bensylester (synonym bensylparaben)

p-Hydroxibensoesyra-n-butylester (synonym butylparaben) används som konserveringsmedel i tex kosmetiska och hygieniska produkter. Halterna uppges kunna uppgå till 5%.

p-Hydroxibensoesyra-etylester, E 214 (synonym etylparaben) kan förekomma som konserveringsmedel bla i livsmedel, kosmetika och hygieniska produkter. Halterna i kosmetiska och hygieniska produkter uppges kunna uppgå till 25%.

p-Hydroxibensoesyra-etylesterns natriumsalt, E 215 (synonymetylparaben natriumsalt) kan förekomma bla i livsmedel.

p-Hydroxibensoesyra-n-heptylester (synonym heptylparaben)

p-Hydroxibensoesyra-metylester, E 218 (synonym metylparaben) kan förekomma som konserveringsmedel bla i livsmedel, kosmetika och hygieniska produkter. Halterna i kosmetiska och hygieniska produkter uppges kunna uppgå till 25%.

p-Hydroxibensoesyra-metylesterns natriumsalt, E 219 (synonym metylparaben natriumsalt) kan förekomma som konserveringsmedel bla i livsmedel.

p-Hydroxibensoesyra-n-propylester, E 216 (synonym propylparaben) kan förekomma som konserveringsmedel bla i livsmedel, kosmetika och hygieniska produkter. Halterna i kosmetiska och hygieniska produkter uppges kunna uppgå till 25%.

p-Hydroxibensoesyra-n-propylesterns natriumsalt, E 217 (synonym propylparaben natriumsalt) kan förekomma bla i livsmedel.

1-Hydroxi-4-metyl-6(2,4,4-trimetylpentyl)-2-pyridon kan ingå i kosmetiska produkter.

Imidazolidinylurea kan ingå i bla kosmetiska produkter. Ämnet säljs bla under handelsnamnet Germall 115.

4-Isopropyl-m-kresol kan förekomma i bla kosmetiska produkter.

Kalciumacetat, E 263 används bla i livsmedel.

Kalciumbisulfit, E 227 (synonym kalciumvätesulfit) används bla i livsmedel.

Kalciumpropionat, E 282 kan förekomma bla i kosmetika och livsmedel.

Kalciumsulfit, E 226 används bla i livsmedel.

Kaliumdisulfit, E 224 (synonym kaliumpyrosulfit) används bla i livsmedel.

Kaliumnitrat, E 252 används bla i livsmedel.

Kaliumpropionat, E 283 kan förekomma bla i kosmetika och livsmedel.

Kaliumsorbat, E 202 kan förekomma bla i kosmetika och livsmedel.

2-Kloracetamid kan ingå i bla kosmetiska produkter, lim, skoputsmedel och skärvätskor.

N-(3-Klorallyl)-hexaminiumklorid (synonym Quaternium 15) kan förekomma i kosmetiska produkter och i industriella vattenbaserade produkter. Se även metenamin-3-klorallylklorid nedan, synonym.

1-(4-Klorfenoxi)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on kan förekomma i kosmetika.

Klorhexidinpreparat innehåller bla 1,6-di-(4-klorfenyldiguanido)-hexan. Ämnet är något lösligt i vatten. Klorhexidin kan förekomma i bla kosmetiska produkter.

p-Klor-m-kresol kan förekomma i kosmetiska produkter. Ämnet är relativt svårlösligt i vatten (4 g/l)

p-Klor-m-xylenol kan förekomma i kosmetiska produkter.

5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on ingår tillsammans med 2-metyl-4-isotiazolin-3-on som aktiv komponent i bla produkter med handelsnamn som Kathon CG (1,5%), Kathon WT (15%), Kathon 886 MW (15%) och RH-886 T (56%). Förutom dessa ämnen kan produkterna innehålla bla vatten uppemot 75% och och olika salter i varierande halter. Som exempel kan nämnas Kathon CG som innehåller 1,5% aktiv substans enligt ovan och 23% magnesiumsalter samt 76,5% vatten. Kathon CG som är ett konserveringsmedel för kosmetiska och hygieniska produkter och som rekommenderas av leverantör i nivåer upp till 15 ppm för produkter som avses att sköljas av från huden tex shampo och tvålar. För produkter som kvarligger på huden längre tid tex mascara rekommenderas halter på 7,5ppm. Normalt konserveras produkter med 10-15 ppm men i målarfärg kan halterna ligga på ca 30 ppm. Råvaror som kan innehålla Kathon CG är tex tensider, polymerer (polyakrylater, polykarboxylater) och vaxer (vaxemulsioner).

4-Klor-3,5-xylenol kan ingå i kosmetiska produkter.

o-Kresol tillhör gruppen fenoler.

m-Kresol tillhör gruppen fenoler.

p-Kresol tillhör gruppen fenoler.

Metenamin-3-kloroallylklorid kan förekomma i kosmetiska produkter.

N,N'-Metylenbis(5-metyl-oxazolidin) säljs bla under handelsnamnet Grotan OD.

2,2'-Metylen-bis-(3,4,6-triklorfenol) (Hexaklorofen)

Mjölksyra, E 270 används bla i livsmedel.

Myrsyra kan ingå i kosmetiska produkter.

Natamycin, E 235 (synonym pimaricin) kan ingå i livsmedel.

Natriumacetat, E 262 används bla i livsmedel.

Natriumbensoat, E 211 kan förekomma i bla kosmetika och livsmedel.

Natriumdiacetat, E 262 kan förekomma i bla livsmedel.

Natriumformiat, E 237 kan ingå i bla livsmedel.

Natriumnitrat, E 251 kan ingå i bla livsmedel.

Natriumnitrit, E 250 kan förekomma i bla livsmedel.

Natriumpropionat, E 281 kan förekomma bla i kosmetika och livsmedel.

Natrium-2-pyridintiol-1-oxid säljs under handelsnamnen Omadin och PyrionNa.

Natriumsorbat, E 201 förekommer bla i kosmetika och livsmedel.

Natriumsulfit, E 221 används bla i livsmedel.

Natriumdisulfit, E 223 (synonym natriumpyrosulfit) används bla i livsmedel.

Natriumjodat kan förekomma i kosmetiska produkter.

Natriumvätesulfit, E 222 (synonym natriumbisulfit) används bla i livsmedel.

Nisin, E 234 kan förekomma i livsmedel.

2-n-Oktyl-4-isotiazolin-3-on förekommer bla under handelsnamnen Kathon 893 och Skane M-8.

Paraformaldehyd kan tillsättas i tex målarfärg, kosmetika och lim.

Poly(1-hexametylenbiguanidhydroklorid) kan ingå i kosmetiska produkter.

Propionsyra, E 280 och dess salter förekommer bla i kosmetika och livsmedel.

Salicylsyra (synonym 2-hydroxibensoesyra) och dess salter kan förekomma i bla kosmetika.

Sorbinsyra, E 200 förekommer bla i kosmetika och livsmedel.

Sulfiter oorganiska kan förekomma bla i kosmetika och livsmedel.

Svavelsyrlighet, E 220 är svaveldioxid löst i vatten. Ämnet används bla i livsmedel.

2,2'-Tio-bis-(4,6-diklorfenol) (Bitionol)

Tiomersal (synonym etylkvicksilvertiosalicylat) är ett ämne som innehåller kvicksilver. Tiomersal kan förekomma i produkter för ögonmake-up.

1,3,5-Triazin-1,3,5-(2H, 4H, 6H)-trietanol ingår i handelsprodukten Grotan BK till ca 85%.

Triklokarban (synonym 3,4,4'-triklorkarbanilid) kan förekomma i kosmetika.

2,4,4'-Triklor-2'-hydroxidifenyleter förekommer under handelsnamnen Irgasan DP 300 och Triclosan. Ämnet har mycket låg löslighet i vatten men löslighetsegenskaperna kan förbättras med hjälp av lösningsmedel eller tensider. Användningsområdena är bla hygieniska och kosmetiska preparat och då i halter mellan 0,15-2%. Ämnet förekommer även som antiplackmedel i tandkräm.

3,4,4-Trimetyl-1,3-oxazolidin uppges förekomma under handelsnamnen Bioban CS 1135 och Oxaban A.

Undekensyra (synonym undecylensyra) kan förekomma i kosmetiska produkter.

Vätesulfit oorganiska kan förekomma bla i kosmetika och livsmedel.

Zink-bis-(2-pyridintiol-1-oxid) förekommer under handelsnamnet Zink-Omadin.

Äppelsyra, E 296 (synonym hydroxibärnstensyra) kan ingå i bla livsmedel.

Ättiksyra, E 260 används bla i livsmedel.

----------------- sid 604 -----------------

Hälsosynpunkter

Trots att konserveringsmedel ofta ingår i låga halter i produkter är de en inte ovanlig orsak till hälsoproblem, främst i form av hudallergier.

1,2-Bensisotiazolin-3-on (synonym BIT, Proxel) är av Kemikalieinspektionen klassificerat som farligt vid hudkontakt och hudallergiframkallande.

Bensoesyra, E 210 kan förväntas vara irriterande på hud. I övrigt uppges bensoesyra ha liten påverkan på hälsan. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsmedel i livsmedel. Ämnet är även godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,5%. Bensoesyrans salter och estrar är även EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika.

Bensylalkohol är av Kemikalieinspektionen klassificerat som farligt vid inandning och förtäring samt som irriterande på hud och ögon. Ämnet är godkänt av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 1%.

2-Bensyl-4-klorfenol (klorofen) har i djurförsök medelhög akutgiftighet. Ämnet är godkänt av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,3%.

1,3-Bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion -inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan. Ämnet är godkänt av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,6%. På grund av sin kemiska struktur kan ämnet förväntas avge viss mängd formaldehyd.

5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan uppges ha måttlig allergiframkallande förmåga på hud. Ämnet är godkänd i EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter av typen "rinse off" i halter upptill 0,1%. EG varnar för bildning av nitrosaminer om ämnet ingår i produkter med aminer.

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (synonym BNPD) bör klassificeras som hälsoskadligt på grundval av djurdata. BNPD uppges ha måttlig förmåga att framkalla hudallergier. Ämnet rapporteras vara kraftigt ögonirriterande och kunna ge andnöd samt ge skador i magen. BNPD kan innehålla nedbrytningsprodukten formaldehyd i sådan mängd att hos sensibiliserade personer utlösa eksemreaktioner. För mer detaljerad information se formaldehyd. Nitrit är en annan nedbrytningsprodukt som kan förekomma i BNPD och som tillsammans med aminer eller amider kan ge upphov till bildning av misstänkt cancerframkallande nitrosaminer. BNPD bör inte användas i produkter innehållande bla dietanolamin, trietanolamin, lauryldietanolamin eller andra dietanolaminer pga risken för bildning av nitrosaminer. Använder man istället tex monoetanolamin i produkten bör detta ämne undersökas och kontrolleras med avseende på förorening av dietanolamin. Bronopol som till stor del består av BNPD är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter upptill 0,1%. EG varnar för bildning av nitrosaminer.

Bärnstenssyradialdehyd - inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan.

Dehydroättiksyra har medelhög akuttoxicitet i djurförsök. Natriumdehydroacetat dvs saltet av ämnet uppges vara milt irriterande på hud och ögon. Natriumdehydroacetat förefaller ej ha allergiframkallande eller irriterande egenskaper på hud vid test på människa. Dehydroättiksyra och dess salter är godkända av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,6% (räknat som syra).

Diazolidinylurea uppges vara allergiframkallande på djur. Ämnet rapporteras även ha framkallat allergier i ett antal fallbeskrivningar. Diazolidinylurea uppges avspalta formaldehyd.

1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan (synonym DBDCB) är allergiframkallande på hud.

Ämnet får ingå enligt EG-direktiv upptill 0,1% i kosmetiska produkter. Solskyddsprodukter är undantagna. Ämnet ingår till 20% i Euxyl K400.

Euxyl K400 uppges ha medelhög akuttoxicitet och vara hud- och ögonirriterande. Euxyl K400 är hudallergiframkallande.

6,6-Dibrom-4,4-diklor-2,2'-metylendifenol är godkänt av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,1%.

3,3'-Dibrom-4,4'-hexametylendioxidibensamidin (synonym dibromohexamidin) och dess salter inkluderande även isetionat är godkända av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,1%.

2,4-Diklorbensylalkohol - inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan. Ämnet är godkänt av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,15%.

5,5'-Diklor-2,2'-dihydroxidifenylmetan (Diklorofen) uppvisar vid djurförsök medelhög akutgiftighet. Ämnet uppges vara ett svagt allergen.

2-Fenoxietanol - uppgifter om ämnets hälsoeffekter se sidan 740.

Ämnet är godkänt av EG att användas i kosmetika i halter upp till 1%.

1-Fenoxipropan-2-ol är godkänt av EG att ingå enbart i kosmetiska produkter av typen "rinse off" dvs produkter som avses att sköljas bort och då i halter upp till 1%.

o-Fenylfenol är irriterande på hud och ögon. Ämnet kan orsaka depigmentering (vit hud). Ämnet uppges vara ett sällsynt kontaktallergen. o-Fenylfenol och dess salter är godkända av EG att användas i kosmetika i halter upp till 0,2% (uttryckt som fenol).

Fenylkvicksilversalter är klassificerade av Kemikalieinspektionen som mycket giftiga vid inandning, hudkontakt och förtäring. Fenylkvicksilversalter uppges ha sensibiliserande förmåga men det tycks vara ovanligt förekommande.

Fenylkvicksilversalter inkluderande även borater är EG-godkända som konserveringsmedel i ögonmake-up- produkter i halter upp till 0,007% (som kvicksilver).

Formaldehyd är av Kemikalieinspektionen klassificerat som giftigt vid hudkontakt, inandning och förtäring samt som allergiframkallande och cancerframkallande. Vid ögonkontakt finns risk för allvarlig ögonskada.

Produkter där formaldehyd tillsatts som konserveringsmedel anses allergiframkallande. Många produkter innehåller emellertid låga halter formaldehyd (5-50 ppm vilket motsvarar 0,0005-0,005%) som förorening. Denna mängd anses inte tillräcklig för att orsaka sensibilisering, men kan hos personer som redan förvärvat en allergi utlösa en eksemreaktion. Ämnet är godkänt av EG som konserveringsmedel i halter upp till 0,1% (fri formaldehyd) i munhygieniska produkter. Övriga kosmetiska produkter får innehålla maximalt 0,2% fri formaldehyd. Ämnet får ej förekomma i sprayförpckningar.

Fumarsyra, E 297 uppges vara irriterande på hud och ögon. I övrigt tycks ämnet ha liten påverkan på hälsan. Fumarsyra är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Glutaraldehyd är klassificerat av Kemikalieinspektionen som farligt vid hudkontakt, förtäring och inandning samt som allergiframkallande vid hudkontakt. Vid ögonkontakt föreligger risk för allvarlig ögonskada.

Glyoxal är klassificerat av Kemikalieinspektionen som farligt vid förtäring samt som hud- och ögonirriterande.

Hexametylentetramin, E 239 uppges vara irriterande på hud och ögon samt allergiframkallande på hud och luftvägar. Ämnet avger formaldehyd och ammoniak. Formaldehyd är bla cancer- och allergiframkallande. Hexametylentetramin är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Ämnet är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,4%.

Hexetidin - inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan. Ämnet är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,1%.

p-Hydroxibensoesyra (synonym 4-hydroxibensoesyra) och dess salter och estrar uppvisar låg sensibiliseringspotential. Dessa ämnen har trots omfattande användning gett upphov till relativt få fall av kontaktallergi.

p-Hydroxibensoesyra är godkänd i EG som konserveringsmedel i kosmetika i halter upptill 0,4% för en ester och 0,8% för esterblandningar räknat som syra.

p-Hydroxibensoesyra-bensylester (synonym bensylparaben), se sid 726.

p-Hydroxibensoesyra-n-butylester (synonym butylparaben) har låg akuttoxicitet vid förtäring. Ämnet uppges kunna framkalla kontaktallergi i djurförsök. Kontaktallergier för parabenblandningar innehållande bla butylparaben har beskrivits. Parabeners hudallergiframkallande egenskaper tycks framförallt komma till uttryck om de kommer i kontakt med skadad hud tex vid eksem. Normal hud förefaller påverkas i mindre omfattning.

p-Hydroxibensoesyra-etylester, E 214 (synonym etylparaben) har låg akuttoxicitet vid förtäring. Ämnet uppges ha mycket liten irritationseffekt på ögon. Etylparaben har hudallergiframkallande egenskaper. Ämnet har rapporterats i ett antal fallbeskrivningar som hudallergiframkallande. Etylparabener har bla används i läkemedel mot fotsvamp. Vilken effekt detta har på utvecklingen av hudallergi mot ämnet kan ej med säkerhet fastställas. Parabeners hudallergiframkallande egenskaper tycks framförallt komma till uttryck om de kommer i kontakt med skadad hud tex vid eksem. Normal hud förefaller påverkas i mindre omfattning.

Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

p-Hydroxibensoesyra-etylester natriumsalt, E 215 (synonym etylparaben natriumsalt) bör ha samma egenskaper som p-hydroxibensoesyra-etylester, se detta ämne. Observera att natriumsaltet kan vara kraftigt alkaliskt och medföra risk för frätskada eller irritation.

p-Hydroxibensoesyra-n-heptylester (synonym heptylparaben)

p-Hydroxibensoesyra-metylester, E 218 (synonym metylparaben) har låg akuttoxicitet vid förtäring. Ämnet uppges ha mycket liten irritationseffekt på ögon och hud. Parabenblandningar innehållande bla metylparaben har rapporterats som hudallergen. Parabeners hudallergiframkallande egenskaper tycks framförallt komma till uttryck om de kommer i kontakt med skadad hud tex vid eksem. Normal hud förefaller påverkas i mindre omfattning. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

p-Hydroxibensoesyra-metylester natriumsalt, E 219 (synonym metylparaben natriumsalt) är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Ämnet kan vara kraftigt alkaliskt och medföra risk för frätskada eller irritation. I övrigt bör hälsoriskerna likna de som gäller för p-hydroxibensoesyra-metylester ovan.

p-Hydroxibensoesyra-n-propylester, E 216 (synonym propylparaben) har låg akuttoxicitet vid förtäring. Parabenblandningar innehållande bla propylparaben har rapporterats som hudallergen. Parabeners hudallergiframkallande egenskaper tycks framförallt komma till uttryck om de kommer i kontakt med skadad hud tex vid eksem. Normal hud förefaller påverkas i mindre omfattning. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

p-Hydroxibensoesyra-n-propylesterns natriumsalt, E 217 (synonym propylparaben natriumsalt) är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Ämnet kan vara kraftigt alkaliskt och medföra risk för frätskada eller irritation. I övrigt bör hälsoriskerna likna de som gäller för p-hydroxibensoesyra-n-propylester ovan.

1-Hydroxi-4-metyl-6(2,4,4-trimetylpentyl)-2-pyridon (synonym eng. piroctone) - inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan. Ämnet är EG-godkänt som konserveringsmedel i kosmetiska produkter av typen "rinse off"-produkter dvs produkter som sköljs bort, i halter på max 1%. Övriga kosmetika får innehålla 0,5%.

Imidazolidinylurea uppvisar i djurförsök allergiframkallande egenskaper. Åtskilliga fall av kontaktallergier har rapporterats. Ämnet uppges avge formaldehyd.

Ämnet är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,6%.

4-Isopropyl-m-kresol - inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan. Ämnet är godkänt av EG att ingå i kosmetiska produkter i halter upp till 0,1%.

Kalciumacetat, E 263 - inga uppgifter har hittats om ämnets påverkan på hälsan. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Kalciumbisulfit, E 227 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Kalciumpropionat, E 282 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Kalciumsulfit, E 226 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Kaliumdisulfit, E 224 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Kaliumnitrat, E 252 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Kaliumpropionat, E 283 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Kaliumsorbat, E 202 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

2-Kloracetamid är klassificerat av Kemikalieinspektionen som allergiframkallande. Ämnet är godkänt enligt EG-direktiv som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter maximerade till 0,3%.

N-(3-Klorallyl)-hexaminiumklorid (synonym Quaternium 15) uppges kunna avge formaldehyd i sådan mängd att redan sensibiliserade personer kan få eksemreaktioner av produkter där ämnet ingår. För mer detaljerad information se formaldehyd. Se även metenamin-3-klorallylklorid nedan, synonym.

1-(4-Klorfenoxi)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on är EG-godkänt som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,5%.

Klorhexidin rapporteras ha låg akuttoxicitet. Ämnet uppges vara ett ovanligt hudallergen men svåra fall av snabballergi har rapporterats. Ämnet och dess diglukonat, diacetat och dihydroklorid är godkända enligt EG-direktiv som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter maximerade till 0,3% (uttryckt som klorhexidin).

p-Klor-m-kresol är farligt vid hudkontakt och förtäring samt är frätande på ögon. Ämnet är EG-godkänt som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,2%. I produkter som kommer i kontakt med slemhinnor är p-klor-m-kresol förbjudet.

5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on som tillsammans med 2-metyl-4-isotiazolin-3-on utgör den aktiva komponenten i bla Kathon CG är mycket giftigt, allergiframkallande och frätande (eventuellt starkt frätande). Kathon CG är ett giftigt, allergiframkallande och frätande ämne. Den aktiva komponenten beskrivs ha allergiframkallande egenskaper i mycket låga halter. Halter så låga som 7 ppm kan utgöra risk för sensibilisering och även utlösa eksem hos redan känsliga personer. Detta gäller särskilt om produkter som krämer används på skadad hud. Risken att få allergiska besvär från produkter som innehåller 5 ppm Kathon CG eller mindre förefaller vara liten när det gäller produkter som inte lämnas kvar på huden tex shampo. Kathon är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter upptill 0,0015%.

4-Klor-3,5-xylenol uppges vara ett svagt allergen. Ämnet är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter upp till 0,5%.

Metenamin-3-kloroallylklorid är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter upp till 0,2%.

Mjölksyra, E 270 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Morfolinderivat tex 4-(nitrobutyl)-morfolin och 4,4'-(2-etyl-2-nitro-trimetylen)-dimorfolin uppges förekomma bla under handelsnamnen Bioban P 1487 och Bioban CS 1248.

 

Myrsyra starkare än 90% är klassificerat av Kemikalieinspektionen som starkt frätande och vid inandning föreligger risk för allvarlig lungskada. 25-90%-ig myrsyra är klassificerat som frätande och 10-25%-ig som farligt vid förtäring, hudirriterande och risk för allvarlig ögonskada. Ämnet är godkänt i EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter upp till 0,5%.

 

Natamycin, E 235 (synonym pimaricin) är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

 

Natriumacetat, E 262 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Natriumbensoat, E 211 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

 

Natriumdiacetat, E 262 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

 

Natriumdisulfit, E 223 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Natriumformiat. E 237 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Natriumjodat är godkänt av EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter av typen "rinse off" dvs produkter som sköljs bort från huden i halter upp till 0,1%.

Natriumnitrat, E 251 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Natriumnitrit, E 250 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Ämnet är av Kemikalie- inspektionen klassificerat som giftigt och oxiderande. Vid förgiftningar minskar blodets förmåga att transportera syre (methemoglobinemi). Ämnet bildar tillsammans med aminer (tex i ost, kött, fisk) nitrosaminer som kan vara cancerframkallande.

Natriumpropionat, E 281 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Natriumsulfit, E 221 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Natriumvätesulfit, E 222 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Natriumsorbat, E 201 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Nisin, E 234 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

2-n-Oktyl-4-isotiazolin-3-on är klassificerat av Kemikalie-inspektionen som farligt vid hudkontakt och allergiframkallande.

Oxazolidiner är ofullständigt undersökta avseende den hudallergiframkallande förmågan.

Paraformaldehyd är klassificerat av Kemikalieinspektionen som hälsoskadligt. Ämnet utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Det är farligt vid förtäring och irriterar hud och ögon. Paraformaldehyd avger det cancer- och allergiframkallande ämnet formaldehyd. Ämnet är godkänt av EG som konserveringsmedel i halter upp till 0,1% (fri formaldehyd) i munhygieniska produkter. Övriga kosmetiska produkter får innehålla maximalt 0,2% fri formaldehyd. Ämnet får ej förekomma i sprayförpckningar.

Poly(1-hexametylenbiguanidhydroklorid) är godkänt av EG som konserveringsmedel i kosmetiska produkter i halter upp till 0,3%.

Propionsyra, E 280 är klassificerat av Kemikalieinspektionen som frätande och som irriterande på andningsorganen i koncentrationer över 25%. I koncentrationer mellan 10-25% klassificeras ämnet som hälsoskadligt, farligt vid förtäring, irriterande på hud och andningsvägar samt medför risk för ögonskada. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Ämnet är även godkänt av EG som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 2%. Propionsyrans salter är EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika.

Pyridinderivat uppges vara ovanliga som hudallergen.

Salicylsyra (synonym 2-hydroxibensoesyra) uppges vara irriterande på hud, luftvägar och ögon samt farligt vid förtäring. Omfattande kontakt med skadad hud kan ge öronringningar, yrsel och illamående. Vid förtäring kan liknande symtom uppstå samt påverkan på magen. Salicylsyra och dess salter är EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika. De får ej tillsättas i preparat som är avsedda för barn under 3 år med undantag av schampo. Salicylsyrainnehållet i produkter är maximerat till 0,5%.

Sorbinsyra, E 200 har låg akutgiftighet vid förtäring. Ämnet uppges kunna vara irriterande på slemhinnor och hud hos känsliga personer då det används i kosmetiska produkter. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sorbinsyra och dess salter är EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika. Sorbinsyrainnehållet i produkter är maximerad till 0,6%.

Sulfiter oorganiska i höga doser har vid försök på djur gett skadliga effekter på bla nervsystem, njurar och benvävnad. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer. Ämnena är EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,2% (uttryckt som fri svaveldioxid).

Svavelsyrlighet, E 220 är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel. Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer. Ämnena är EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,2% (uttryckt som fri svaveldioxid).

Tiomersal är ett ämne som innehåller kvicksilver. Det är EG-godkänt som konserveringsmedel i ögonmake-up produkter i halter upp till 0,007% (som kvicksilver).

1,3,5-Triazin-1,3,5-(2H, 4H, 6H)-trietanol är hudallergiframkallande vid djurförsök. Ämnet avger formaldehyd. Grotan BK där 1,3,5-triazin-1,3,5-(2H, 4H, 6H)-trietanol ingår till ca 85% uppges vara hudallergiframkallande.

Triklokarban (synonym 3,4,4'-triklorkarbanilid) är EG-godkänt som konserveringsmedel i kosmetika i halter upptill 0,2%. Föroreningshalten i ämnet av 3,3',4,4'-tetraklorazobensen och 3,3',4,4'-tetraklorazooxibensen ska vara lägre än 1 ppm.

2,4,4'-Triklor-2'-hydroxidifenyleter har låg akutgiftighet vid test på djur. Ämnet har beskrivits som kontaktallergen i ett antal fallbeskrivningar men djurtester tyder på att ämnet är ett mycket svagt allergen.

2,4,4'-triklor-2'-hydroxidifenyleter är EG-godkänt som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,3%

1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol (eng. chlorobutanol) är EG-godkänt som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,5%. Ämnet får ej ingå i sprayförpackningar.

Undekensyra (synonym undecylensyra) och dess salter är Eg-godkända som konserveringsmedel i kosmetika i halter upptill 0,2% (som syra).

Vätesulfiter oorganiska är EG-godkända som konserveringsmedel i kosmetika i halter upp till 0,2% (uttryckt som fri svaveldioxid). Sulfiter uppges vid förtäring kunna ge allergiska reaktioner hos vissa personer.

Zink-bis-(2-pyridintiol-1-oxid) är godkänt av EG som konserveringsmedel i kosmetika av typen "rinse off" dvs produkter som sköljs bort från huden i halter upp till 0,5%. Ämnet är förbjudet i produkter för munhygien.

Äppelsyra, E 296 (synonym hydroxibärnstensyra) är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

Ättiksyra, E 260 starkare än 90% är klassificerat av Kemikalieinspektionen som brandfarligt, starkt frätande och irriterande på andningsorganen. Koncentrationer mellan 25-90% är klassificerade som frätande och farliga vid förtäring. Ämnet är godkänt i Sverige som konserveringsämne i livsmedel.

----------------- sid 620 -----------------

Miljösynpunkter

1,2-Bensisotiazolin-3-on (synonym BIT) - ingen information påträffad.

Bensoesyra, E 210 är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

Bensylalkohol är lättnedbrytbart i vattenmiljö. Ämnet förefaller ha låg giftighet för alger men kan vara giftigt för fisk.

2-Bensyl-4-klorfenol (klorofen) - ingen information påträffad. Ämnet är en klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

1,3-Bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion -ingen information påträffad.

5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan -ingen information påträffad.

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (synonym BNPD) är bla giftigt på kräftdjur (Daphnia) men gränsar till klassificering som mycket giftigt och därmed betecknas som ett miljöfarligt ämne. Ämnet har hög vattenlöslighet men förväntas ej spridas eller ansamlas i naturen eftersom det bryts ned snabbt.

Bärnstensyradialdehyd - inga miljödata har påträffats men ämnet torde ha miljöegenskaper som påminner om formaldehyd dvs vara toxiskt för vattenorganismer men ha god bionedbrytbarhet.

Dehydroättiksyra - ingen information påträffad.

Diazolidinylurea - ingen information påträffad.

1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan (synonym DBDCB) är giftigt för fisk och Daphnia. Ämnet är reaktivt och i kontakt med biologiskt material är det troligt att det reagerar och omvandlas till en mängd olika ämnen som ej är kända ur bla miljösynpunkt. Information om nedbrytbarhet och bioackumulation har inte påträffats. DBDCB bör betraktas med stor misstänksamhet ur miljösynpunkt. Euxyl K400 är inte lättnedbrytbart. Övriga miljödata ej kända.

6,6'-Dibrom-4,4'-diklor-2,2'-metylendifenol - ingen information påträffad. Ämnet är en klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

3,3'-Dibrom-4,4'-hexametylendioxidibenzamidin (synonym dibromohexamidin) - ingen information påträffad.

2,4-Diklorbensylalkohol - ingen information påträffad.

5,5'-Diklor-2,2'-dihydroxidifenylmetan (synonym diklorofen) - ingen information påträffad. Ämnet är en klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

2-Fenoxietanol - ingen information påträffad.

1-Fenoxipropan-2-ol - ingen information påträffad.

o-Fenylfenol har god bionedbrytbarhet och torde ej bioackumuleras.

Fenylkvicksilversalter tex fenylkvicksilveracetat bryts ner snabbt men av alla ämnen i denna grupp bildas giftiga nedbrytningsprodukter tex metylkvicksilver. Kvicksilverföreningar är miljöfarliga.

Formaldehyd betecknas som lättnedbrytbar. Formaldehyd uppges ha varierande toxicitet på fisk från låg påverkan till skadlig. För olika typer av alger är ämnet mycket giftigt och kan därför betraktas som miljöfarligt.

Enligt svenska regler får avlopp inte innehålla högre halter formaldehyd än 50 ppm vid kopplingspunkten till kommunalt avloppsnät. I halter på 100-200 ppm inhiberas biologiska nedbrytningsprocesser i reningsverk.

Fumarsyra finns naturligt i vissa växter. Ämnet är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

Glutaraldehyd - inga miljödata har påträffats men ämnet torde ha miljöegenskaper som är jämförbara med formaldehyd.

Glyoxal - inga miljödata har påträffats men ämnet torde ha miljöegenskaper som är jämförbara med formaldehyd.

Hexametylentetramin, E 239 förefaller mycket motståndskraftigt mot nedbrytning av mikroorganismer. Hyvudsaklig nedbrytning sker troligen genom hydrolys som sker snabbt i sur miljö och långsamt i neutral eller alkalisk miljö. Vid hydrolysen bildas formaldehyd och ammoniak. Formaldehyd bryts ner snabbt av mikroorganismer. Formaldehyd skall betraktas som miljöfarligt.

Hexetidin - ingen information påträffad.

p-Hydroxibensoesyra (synonym 4-hydroxibensoesyra) är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

p-Hydroxibensoesyra-bensylester kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och bensylalkohol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-n-butylester kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och n-butanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-etylester, E 214 kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och etanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-etylester natriumsalt, E 215 kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och etanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-n-heptylester kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och n-heptanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-metylester, E 218 kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och metanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-metylester natriumsalt, E 219 kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och metanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-n-propylester, E 216 kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och n-propanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

p-Hydroxibensoesyra-n-propylester natriumsalt, E 217 kan hydrolyseras i vattenmiljö till p-hydroxibensoesyra och n-propanol som båda är lättnedbrytbara. Ämnet har alltså troligen god nedbrytbarhet.

1-Hydroxi-4-metyl-6(2,4,4-trimetylpentyl)-2-pyridon (synonym eng. piroctone) - ingen information påträffad.

Imidazolidinylurea - ingen information påträffad.

4-Isopropyl-m-kresol - ingen information påträffad.

Kalciumacetat, E 263 utgör troligen ingen miljöbelastning då acetatdelen (ättiksyra) är lättnedbrytbar och kalcium inte utgör något miljöproblem.

Kalciumbisulfit, E 227 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan sedan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Kalciumpropionat, E 282 har troligen god nedbrytbarhet då propionsyra är lättnedbrytbart.

Kalciumsulfit, E 226 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan sedan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Kaliumdisulfit, E 224 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Kaliumnitrat, E 252 - ingen information påträffad.

Kaliumpropionat, E 283 har troligen god nedbrytbarhet då propionsyra är lättnedbrytbart.

Kaliumsorbat, E 202 - ingen information påträffad.

2-Kloracetamid - inga data påträffade. Ämnet kan hydrolyseras till klorättiksyra som är giftigt för de flesta levande organismer.

N-(3-Klorallyl)-hexaminiumklorid (synonym Quater-nium 15), se metenamin-3-klorallylklorid nedan.

1-(4-Klorfenoxi)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on -ingen information påträffad. Ämnet bildar, om det bryts ner klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

Klorhexidin uppges vara mycket giftigt för fisk och giftigt för vattenorganismer bla Daphnia. Vidare uppges att ämnet har tendens till bioackumulering. Ämnet bör således betraktas som miljöfarligt.

p-Klor-m-kresol - Vissa uppgifter tyder på att p-klor-m-kresol är mycket giftigt för fisk och eventuellt kan bioackumuleras samt är svårnedbrytbart. Ämnet är troligtvis miljöfarligt. Ämnet är en klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metylisotiazolin-3-on är den aktiva substansen i bla Kathon CG. Den aktiva komponenten är mycket giftig för fisk och kräftdjur (Daphnia). Ämnen som är mycket giftiga klassificeras som miljöfarliga. Eftersom mer än 1% av den aktiva komponenten ingår i Kathon CG är även denna beredning miljöfarlig.

4-Klor-3,5-xylenol är en klorfenol som bör betraktas som olämplig ur miljösynpunkt. Inga miljödata om ämnet har påträffats. Ämnet är en klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

Metenamin-3-kloroallyloklorid är troligen inte lättnedbrytbart då det är uppbyggt av bla hexametylentetramin som inte är lättnedbrytbart.

Mjölksyra, E 270 är lättnedbrytbar i vattenmiljö.

Morfolinderivat. Morfolin är inte lättnedbrytbart varför morfolinderivar bör misstänkas vara inte lättnedbrytbara.

Myrsyra är lättnedbrytbart i vattenmiljö och förefaller ha låg giftighet för vattenorganismer.

Natamycin, E 235 (synonym pimaricin) - ingen information påträffad.

Natriumacetat, E 262 utgör troligen ingen miljöbelastning då acetatdelen (ättiksyra) är lättnedbrytbar och natrium inte utgör något miljöproblem.

Natriumbensoat, E 211 kan betraktas som lättnedbrytbart då bensoesyra är lättnedbrytbar.

Natriumdiacetat, E 262 - ingen information påträffad.

Natriumdisulfit, E 223 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Natriumformiat, E 237 kan betraktas som lättnedbrytbart då myrsyra är lättnedbrytbar.

Natriumjodat - ingen information påträffad.

Natriumnitrat, E 251 - ingen information påträffad. Ämnet kan bidra till övegödningseffekter i vattenmiljöer pga kvävetillskott.

Natriumnitrit, E 250 - ingen information påträffad. Ämnet kan bidra till övegödningseffekter i vattenmiljöer pga kvävetillskott.

Natriumpropionat, E 281 kan betraktas som lättnedbrytbart då propionsyra är lättnedbrytbar.

Natriumsulfit, E 221 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Natriumvätesulfit, E 222 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Natriumsorbat, E 201 - ingen information påträffad.

Nisin, E 234 - ingen information påträffad.

2-n-Oktyl-4-isotiazolin-3-on - ingen information påträffad.

Oxazolidiner - ingen information påträffad.

Paraformaldehyd - ingen information påträffad.

Poly(1-hexametylenbiguanidhydroklorid) - ingen information påträffad.

Propionsyra, E 280 är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

Pyridinderivat - ingen information påträffad.

Salicylsyra (synonym 2-hydroxibensoesyra) är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

Sorbinsyra, E 200 - ingen information påträffad.

Sulfiter oorganiska kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Svavelsyrlighet, E 220 kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Tiomersal är en miljöfarlig kvicksilverförening.

1,3,5-Triazin-1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanol - ingen information påträffad.

Triklokarban (synonym 3,4,4'-triklorkarbanilid) - ingen information påträffad

2,4,4'-Triklor-2'-hydroxidifenyleter är mycket giftigt för fisk och kräftdjur (Daphnia). Detta medför att ämnet bör klassificeras som ett miljöfarligt ämne. Ämnet kan antas vara svårnedbrytbart och även bioackumulerbart. I flodsediment har halter på 1,2-5 ppm uppmätts. Ämnet är en klorfenol och denna grupp av ämnen bedöms som icke behandlingsbar av Svenska vatten och avloppsverksföreningen. Man anger att dessa ämnen inte bör förekomma i avloppsvatten.

 

3,4,4'-Triklorkarbanilid (synonym trichlocarban) - ingen information påträffad.

1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol (eng. chlorobutanol) - ingen information påträffad.

Undekensyra (synonym undecylensyra) - ingen information påträffad.

Vätesulfiter oorganiska kan bidra till miljöbelastning då svaveldioxid kan bildas och avges. Denna kan oxideras till svavelsyra och bidra till försurning.

Zink-bis-(2-pyridintiol-1-oxid) (synonym zinkpyrition) - ingen information påträffad.

Äppelsyra, E 296 är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

Ättiksyra, E 260 är lättnedbrytbart i vattenmiljö.

----------------- sid 631 -----------------

Rekommendationer

Använd i första hand produkter utan konserveringsmedel men det viktigt att man förvissar sig om att produkten är hållbar ändå.

Om konserveringsmedel ingår ska ämnet identifieras med kemiskt namn, cas-nummer och/eller E-nummer. Om kemisk identifikation ej kan göras är det omöjligt att veta vilka risker som kan vara förknippade med ämnet.

Kontrollera också eventuellt innehåll av konserveringsmedel i råvaror tex tensider, polymerer, konsistensgivare, akrylatpolymerer, vaxer mm.

Ämnen som har bristfällig information om hälso och miljöeffekter skall undvikas.

Konserveringsmedel som bedöms medföra låg hälso- och miljöbelastning vid användning i kemisk-tekniska produkter och som kan accepteras:

Bensoesyra

Fumarsyra

p-Hydroxibensoesyra

p-Hydroxibensoesyra-estrar (parabener)

Butylparaben

Etylparaben

Metylparaben

Propylparaben

Kalciumacetat

Kalciumpropionat

Kaliumpropionat

Mjölksyra

Myrsyra

Natriumacetat

Natriumbensoat

Natriumformiat

Natriumpropionat

Propionsyra

Salicylsyra

Äppelsyra

Ättiksyra

Konserveringsmedel som bedöms medföra hög hälso- och/eller miljöbelastning vid användning i kemisk-tekniska produkter och som inte kan accepteras:

1,2-Bensisotiazolin-3-on (synonym BIT)

2-Bensyl-4-klorfenol

5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

Bronidox, se 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan

Bronopol, se 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Diazolidinylurea

1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan (synonym DBDCB)

6,6-Dibrom-4,4-diklor-2,2'-metylendifenol

3,3'-Dibrom-4,4'-hexametylendioxidibenzamidin (synonym dibromohexamidin)

2,4-Diklorbensylalkohol

5,5'-Diklor-2,2'-dihydroxidifenylmetan (Diklorofen)

Euxyl K400, se 1,2-dibrom-2,4-dicyanobutan

Fenylkvicksilversalter

Formaldehyd

Glutaraldehyd

Hexametylentetramin

Imidazolinylurea

Kathon CG mfl, se 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on

2-Kloracetamid

N-(3-Klorallyl)-hexaminiumklorid (synonym Quaternium 15)

1-(4-Klorfenoxi)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on

Klorhexidin

p-Klor-m-kresol

5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on

4-Klor-3,5-xylenol

Metenamin-3-kloroallyloklorid

n-Oktyl-4-isotiazolin-3-on

Paraformaldehyd

Tiomersal

1,3,5-Triazin-1,3,5-(2H, 4H, 6H)-trietanol

Triklokarban

2,4,4'-Triklor-2'-hydroxidifenyleter

1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol

 


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||